Foreldrebetaling

(Jfr vedtekter for Tøffe barnehage SA):

Foreldrebetaling (jfr. Forskrifter til barnehagelovens § 15):

 1. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Kostpenger kommer i tillegg.
 2. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalgrensen gjelder for et heldags ordinært barnehagetilbud innenfor gjeldende lov og forskrifter. Med heldagstilbud menes avtalt ukentlig oppholdstid på 41 timer eller mer.
 3. Det tilbys kun heldagsplasser
 4. Foreldre/foresatte kan søke Bærum kommune om søskenmoderasjon. Det tilbys minimum 30% søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og minimum 50% for 3. eller flere barn. Moderasjonen skal omfatte søsken som bor fast sammen. Reduksjon i foreldrebetalingen beregnes av foreldrebetalingen begrenset oppad til maksimalgrensen etter § 1 1. ledd i den barnehage barnet har plass. Reduksjon skal tilbys også i de tilfeller søsknene går i forskjellige barnehager innen samme kommune. Barnehageeier skal få dekket reduksjon i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen av det offentlige.
 5. Foreldre/foresatte med lav betalingsevne kan søke Bærum kommune om reduksjon i foreldrebetalingen (inntektsgradert).
 6. Kostpenger kan dekke samtlige utgifter til mat og tilberedelse av mat. Eierstyret fastsetter sum årlig i forbindelse med budsjett. (Styret har vedtatt å sette kostpenger til kr 600 per barn fra august 2017)

Andelsinnskudd

Foreldre som får tilbud om barnehageplass i barnehagen må betale ett andelsinnskudd for hver barnehageplass som er akseptert uavhengig av barnehageplassens størrelse. Andelsinnskuddet skal være betalt før medlemmet kan benytte sin rett til bruk av barnehageplass. Et andelsinnskudd er på kr 5000,-. Andelsinnskuddet forrentes ikke.

Hvert innbetalte andelsinnskudd gir rett til én barnehageplass. Det er anledning til å betale flere andelsinnskudd.

Utmelding

Et medlem plikter ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som barnehageplassen blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst tre måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Har medlemmer flere barnehageplasser plikter medlemmet ved skriftlig utmelding å melde seg ut av foretaket samtidig som siste barnehageplass blir oppsagt, med mindre annet er avtalt med styret. Utmeldingsfristen er like lang som barnehageplassens oppsigelsestid, men høyst to måneder regnet fra den dagen den skriftlige utmeldingen kom frem til foretaket.

Ved utmeldingsfristens utløp har medlemmet krav på å få tilbakebetalt andelsinnskuddet.

Medlemmer med flere barnehageplasser har krav på å få tilbakebetalt ett andelsinnskudd etter oppsigelsestidens utløp for hver barnehageplass.

Hvis ikke utmelding skjer ved oppsigelse av barnehageplass/skolestart opphører medlemskapet innen tre måneder.

 

 • Kontaktinformasjon

  Tøffe barnehage SA,
  Fagerhøyveien 34,
  1369 Stabekk

  Tlf: 67110610